Pareek Maha Sabha, Sikkim

Sikkim
President: 
Shri. Poonam Chand Pareek
General Secretary: 
Shri. Mangilal Joshi