Uttar Pradesh Brahmin Parishad

Uttar Pradesh
President: 
Dr. Shri. Bhagavan Sharma
General Secretary: 
Pandit Surender Kumar Sharma