Akhila Odisha Brahmana Maha Sabha

Registration Number: 
23105-112 / 2009-10
State: 
Odisha
President: 
Dr. Jayakrishna Das Sharma Ph: 09437331334
General Secretary: 
Dr. Dhirendra Nanda Ph: 9437006725, 9937652054 e-mail: dr.dhirendra.nanda@gmail.com
Treasurer: 
Shri. Narasingh Mishra Ph: 9437176679 e-mail:narsing168@gmail.com
Head Office: 

Dalmian Dharmasala, Old Town, Bhubaneswar, Odisha - 751 002

Phone: 
06755 220725
Map: