Meghalaya Marwadi Brahman Parishad

State: 
Meghalaya
President: 
Shri. Mohan Prakash Sharma
General Secretary: 
Shri. Roshan Lal Bharadwaj