Akhila Odisha Brahmana Maha Sabha

State: 
Odisha
President: 
Dr. Jayakrishna Das Sharma Ph: 09437331334
General Secretary: 
Dr. Dhirendra Nanda Ph: 9437006725 e-mail: dr.dhirendra.nanda@gmail.com
Phone: 
06755 220725, 9937652054