Pareek Maha Sabha

State: 
Sikkim
President: 
Shri. Poornam Chand Pareek Ph:8003501550
General Secretary: 
Shri. Mangilal Joshi