Telangana Brahmana Seva Sangha Samakhya

Telangana Brahmana Seva Sangha Samakhya
Current Tenure of Office Bearers: 2014-17

Registration Number: 
659/2014
State: 
Telangana
President: 
Shri. Vennampally Jaganmohan Sharma Ph.: 9441253131, 9849226680 e-mail: jagan.tbsss@gmail.com
Treasurer: 
Kodakandala Ramagiri Sharma Ph.: 9940036633