Manipur Brahman Parishad, Imphal

State: 
Manipur
President: 
Shri. Om Prakash L.
General Secretary: 
Shri. Durgaram R.