Khandal Vipra Sabha, Kolkata

State: 
West Bengal
President: 
Shri. Rajendra Bansiya
General Secretary: 
Shri. Ramakrishnan Chotiya