Andhra Pradesh Brahmana Seva Sangha Samakhya

Registration Number: 
209/1984
State: 
Andhra Pradesh
President: 
Shri. Dronamraju Ravikumar Ph.:9885008445 e-mail: dronamrajuravikumar@gmail.com
General Secretary: 
Shri. T. Narayana Sharma
Chairman: 
Shri Kota Shankara Sharma Ph.: 0866-2431531, 9440474046, 9848276469 e-mail: yesyeskota@gmail.com
Treasurer: 
Shri Maladi Srinivas
Head Office: 

Vijayawada

Phone: 
9885008445