Bihar Brahmin Federation

State: 
Bihar
President: 
Shri. Kanhiya Lal Joshi
General Secretary: 
Shri. Purshotam Pareek