Assam Vipra Maha Sabha, Guwahati, Assam

State: 
Assam
President: 
Shri. Kanhiya Lal Joshi
General Secretary: 
Shri. Purshotam Pareek