Shri Adv. K. C. Dave

Shri Adv. K. C. Dave
Address: 
187-4, Shastri Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh 456 010
Phone: 
09425985298, 9926067769, 0734-2514743

Kailsh Chand Dube

Educational Qualifications:
B.Sc from Vikram University
M.A. from Vikram University
L.L.B. from Vikram University
Vidhi Vigyan Ratna (Honorary Ph.D. of Law) from Midhila University
Roles and Responsibilities:
President, Sarva Brahmana Maha Sabha
Member, International Sant Samithi
Ex-State Secretary (Madhya Pradesh) - Dharam Sangh
Advocate/Lawyer in Madhya Pradesh High Court