Shri. M. S. N. Sastri

Shri. M. S. N. Sastri
Address: 
Door No.: 2-5-3/B, Seethayya Thota, Pithapuram, East Godavari Dist. Andhra Pradesh - 533 450
Phone: 
9441038015, 7013315684
Email: 
bambupithapuram@gmail.com

Freelance Journalist
Secretary, Andhra Pradesh Brahmana Seva Sangha Samakhya